جمعه، آذر ۱

الآن حس کسی رو دارم که خدا اون بالا نشسته و داره به ریشش میخنده. بعله!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss