جمعه، آبان ۲۴

از اینجا تا اون جا، هر چقدر هم که فاصله زیاد باشه، مرزی نیست.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss