پنجشنبه، آبان ۱۶

شروع را دوست دارم
چون هنوز اتفاقی نیفتاده؛
می شود آینده نگری کرد
و... پر شد از امید !

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss