دوشنبه، آبان ۱۳

اصلن اگه خودمم نخوام، هوای پاییزی این روزها آدم رو هوایی نوشتن میکنه. پاییز این روزها رو دوست دارم. وقتی پاهام رو روی سنگفرش اون خیابون همیشگی میکشم و خیابون پر میشه از صدای خش خش برگهای افرا که زیر کانورسام له میشن. وقتی که زیر آسمون خاکستری این شهر، دستهامو تو جیب بارونیم میبرم؛ سوت میزنم و زیر لب آواز میخونم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss