شنبه، مهر ۲۰

در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریست
میرود حافظ بیدل به تولای تو خوش

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss