جمعه، آبان ۱۰

توی نگاهت جا مانده ام...! چشمهایت را آسوده ببند؛ خیال رفتن ندارم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss